Case Compass, paquet d’eines per a la gestió de casos en serveis socials 

Publicacions Banc d’innovacions

Case Compass, paquet d’eines per a la gestió de casos en serveis socials 

World Bank Group, Rapid Social Response 

social worker visit

Conjunt d’eines que el Banc Mundial posa a l’abast dels professionals de serveis socials de qualsevol país amb l’objectiu de facilitar la seva tasca, promoure les actuacions de protecció social dels governs i millorar els serveis de gestió de casos. 

La gestió de casos és una estratègia de protecció social que satisfà les necessitats d’una gran diversitat de poblacions. Es tracta d’un procés basat en els objectius i molt centrat en l’usuari, per la qual cosa requereix l’avaluació de les seves necessitats. En el cas dels serveis socials, els destinataris més freqüents són famílies amb ingressos baixos, aturats o demandats d’ocupació, infants i gent gran. Els treballadors socials són els encarregats de donar suport a aquestes persones en la resolució de problemes individuals o familiars, facilitant-los l’accés als serveis mitjançant un pla d’actuació consensuat.  

Per facilitar la gestió de casos les eines de Case Compass inclouen catàlegs de programes disponibles, formularis d’avaluació i disseny de plans d’intervenció amb les famílies, manuals de suport a cada fase del cicle d’intervenció, protocols i mecanismes de derivació, i material de suport per a la pràctica diària del treball social. D’aquesta manera el Banc Mundial pretén donar suport als operadors locals de serveis socials i els facilita la possibilitat d’adaptar les eines al seu context concret. 

Case Compass també ofereix un prototip –el sistema d’informació de gestió de casos (CMIS)– que proporciona informació sobre les persones beneficiaries i recull i detalla el progrés de qualsevol intervenció o derivació als serveis interns o de tercers. Finalment, Case Compass ofereix assessorament personalitzat als equips de serveis soicals per configurar i executar les eines de la plataforma. 

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.

Vangin, integració dels serveis socials en un portal únic ciutadà

Publicacions Banc d’innovacions

Vangin, integració dels serveis socials en un portal únic ciutadà

Talgildu Føroya

samleikin taenastuveitarar 730x365 2x

Portal que aglutina en un sol lloc tot el conjunt de serveis digitals de les diverses institucions públiques de les Illes Fèroe (Dinamarca), inclosos els serveis socials, per facilitar a la ciutadania l’accés a la informació i la gestió de tot tipus de tràmits.  

Vangin ha esdevingut exemple de la digitalització en el sector públic arreu del món, situant les Illes Fèroe en una posició de lideratge. Vangin centralitza tots els serveis d’aquest territori danès i està disponible per a totes les persones majors de 15 anys amb un número d’identificació personal feroès. El pas previ i clau per utilitzar aquesta eina és el registre a través de Samleikin, que és l’autenticació electrònica emprada a les Illes Fèroe.   

Vangin ofereix una gran varietat de serveis d’autoservei de diversos proveïdors, i els serveis socials i de benestar hi estan inclosos. Així, la ciutadania pot realitzar fàcilment tràmits en línia sovint complexos, com ara la sol·licitud de documents oficials, el registre en programes socials o la presentació de sol·licituds de serveis públics, sense necessitat de desplaçar-se físicament a les institucions. També ofereix un calendari personal que permet fer un seguiment de les cites, facilitant l’organització de la ciutadania a partir de recordatoris dels terminis rellevants. Més enllà, Vangin proporciona una bústia segura anomenada Mínboks, que permet rebre i enviar missatges relacionats amb els assumptes que són d’interès per a cadascú, garantint en tot moment la confidencialitat i la seguretat de la comunicació.  

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.

LifeCompanion, assistent personalitzable per a les persones amb dificultats de comunicar-se oralment

Publicacions Banc d’innovacions

LifeCompanion, assistent personalitzable per a les persones amb dificultats de comunicar-se oralment

Centre Mutualiste de Kerpape

Assistive Technology 1

Assistent digital personalitzat que proporciona assistència en la comunicació i l’accés a les tecnologies de la informació. És gratuït i de codi obert i facilita la comunicació oral a les persones amb dificultats. 

LifeCompanion és un assistent molt personalitzable i flexible, per la qual cosa es pot utilitzar en diferents contextos, però principalment està pensat per facilitar l’accés a ordinadors i en la comunicació. De fet, una de les característiques destacades de LifeCompanion és la seva síntesi de veu integrada, que permet als usuaris comunicar-se utilitzant la parla. Així doncs, LifeCompanion té com a objectiu promoure la participació social i l’autonomia dels seus usuaris en àmbits com la comunicació, l’accés a les tecnologies de la informació, l’educació i l’ocupació. També contribueix a establir vincles socials, especialment amb els cuidadors i professionals propers.

LifeCompanion funciona de tal manera que s’ajusta a les capacitats motrius, visuals, auditives o cognitives de cada persona, així com al seu desenvolupament. Per exemple, permet la comunicació pictogràfica i fonètica, ja que inclou un arbre de vocabulari amb pictogrames i fotografies i un teclat de comunicació per fonemes organitzats de forma personalitzada. També els teclats digitals es poden personalitzar i l’escriptura es pot accelerar amb la predicció avançada de paraules. Entre d’altres funcions, LifeCompanion també facilita l’accessibilitat motora, preveient els desplaçaments i amb configuracions avançades en aquest àmbit. En aquest sentit, és important destacar que ha estat codissenyat per i amb la col·laboració estreta dels usuaris finals.

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.

Rural Care, innovació en cures per a la població dependent de zones rurals 

Publicacions Banc d’innovacions

Rural Care, innovació en cures per a la població dependent de zones rurals 

Serveis Socials de Castella i Lleó, Junta de Castella i Lleó, Diputació provincial de Valladolid, Fundació Persones, Plena inclusió Castella i Lleó, European Social Network

Projecte innovador que ofereix suports socials, cures sanitàries i oportunitats de participació a la comunitat a les persones amb dependència, discapacitat o malaltia crònica que viuen en zones rurals. Així, té per objectiu que les persones puguin romandre a casa seva amb seguretat, qualitat de vida i dignitat, mantenint el seu projecte de vida i la seva rutina diària.  

rural care asistencia mayores

A les zones rurals, darrerament on predomina la població envellida, la família, les comunitats i les persones voluntàries tenen un rol crucial en el benestar. El projecte Rural Care neix de la voluntat de garantir un envelliment actiu a l’entorn del domicili i parteix de la base que la participació comunitària és fonamental. Aquesta iniciativa s’implementa a la província de Valladolid, en un context rural. Així doncs, aquest projecte, que forma part d’una iniciativa europea d’innovació en serveis socials, està pensat per a les persones que es troben en situacions de dependència i requereixen de suport i cures de manera constant.  

En aquest sentit, l’objectiu és garantir la dignitat de les persones, vetllant per la seva autonomia i respectant les seves preferències i desitjos. Rural Care també està orientat a les famílies i les persones cuidadores dels participants en el projecte, a qui proporciona suport per a la conciliació de les tasques de cures amb la vida personal, social i laboral, així com per garantir la pròpia salut. 

Aquest projecte destaca per la seva associació multinivell d’actors públics i privats, així com per la coordinació dels serveis socials i de salut a diferents nivells. El Pla de Suport desenvolupat per a cada participant del projecte inclou diferents professionals: un coordinador, un gestor de casos, un professional de referència a la llar i la comunitat, entre d’altres. Entre les accions de suport, cal destacar que també s’adapta el domicili i es dissenya un programa de participació comunitària personalitzat. En aquest sentit, sobresurt el fet que un dels objectius del projecte és dinamitzar el territori rural, l’ocupació local, la implicació comunitària i la cohesió social.  

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.

By My Side, app que ofereix suport a dones drogodependents

Publicacions Banc d’innovacions

By My Side, app que ofereix suport a dones drogodependents

Simon Community Scotland, AND Digital

Aplicació que ofereix suport, consells i recursos a les dones que consumeixen drogues per facilitar-los l’accés a informació i a una presa de decisions adequada per millorar la seva salut i benestar.

drug addiction treatment

Amb l’objectiu d’abordar la desinformació i els perjudicis que té el consum de drogues entre les dones, que sovint acaba conduint a la mort, i conjuntament amb la consultoria tecnològica AND Digital, que ha col·laborat de manera voluntària oferint-los el seu coneixement i expertesa digital, Simon Community Scotland (SCS) ha creat By My Side. Aquesta app proporciona assessorament per tal de reduir els danys basats en evidències de fàcil accés a les persones que utilitzen els serveis d’aquesta entitat social.

Està dissenyada per dones i pensada per a dones. Si bé principalment està enfocada en aconsellar per prevenir els danys derivats de les drogues, l’aplicació també disposa de recursos més amplis, com ara orientacions i guies en temàtica i per a la gestió de la salut mental i suport a les persones afectades per violència domèstica o sexual. Així, l’app permet que els consells i recursos més rellevants siguin accessibles i disponibles per a les dones sense haver-se d’apropar mai a un servei si no ho volen. I és que l’app By My Side possibilita que accedeixin a informació d’alta qualitat i prenguin decisions informades sobre la seva salut, benestar i seguretat.

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.

Cut All Ties, projecte digital per a la reducció de violències masclistes en adolescents i joves

Publicacions Banc d’innovacions

Cut All Ties, projecte digital per a la reducció de violències masclistes en adolescents i joves

REC Programme, ABD (Associació Benestar i Desenvolupament), Fondazione Acra, Citibeats

0cf3f42b 5856 4cbf 9591 3fad7bad6170

Programa de capacitació i formació basat en les noves tecnologies que contribueix a reduir les violències masclistes que les dones pateixen en la joventut, i concretament en les seves primeres relacions sexuals.

Davant les dades alarmants de violència masclista que les dones pateixen des d’edats inicials, el projecte Cut All Ties té per objectiu contribuir a sensibilitzar, prevenir i reduir les violències masclistes –de tipus sexual, físic, emocional o psicològic– donades en les primeres relacions sexoafectives entre joves. L’objectiu final és produir canvis en les normes i els comportaments socials en les persones que componen aquest col·lectiu. Es tracta d’un projecte dut a terme entre el gener de 2021 i el gener de 2023 i destinat a l’alumnat d’entre 15 i 17 anys i també al professorat de 6 instituts de Barcelona, Madrid i Milà, en total 120 joves i 120 professors. 

Principalment, el projecte s’ha plantejat en base a dades extretes gràcies a les noves tecnologies, ja que s’ha implementat a partir del disseny, implementació i validació d’un programa de formació que ha permès la reflexió i aprenentatge dels participants amb l’objectiu d’identificar i prevenir les violències masclistes en les seves primeres relacions afectives sexuals. Així, per identificar les temàtiques i problemàtiques més presents entre aquest col·lectiu, i també les causes, la prevalença i les conseqüències de la violència de gènere, s’han recollit 200.000 dades anònimes mitjançant una plataforma transnacional d’anàlisi de text d’Intel·ligència Artificial. 

Concretament, a partir de l’algoritme de Citibeats, que analitza dades de text no estructurades, s’han pogut identificar tendències socials, narratives de violència de gènere i preocupacions comunes en diferents països. Aquesta informació, i també l’extreta de l’enquesta anònima Typeform ha estat clau per desenvolupar el programa de formació que, als centres de secundària, ha emfatitzat en les bones pràctiques i eines per prevenir la violència de gènere. Aquestes accions han estat liderades per grups de joves feministes, properes a l’alumnat. 

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.

SällBo, habitatges intergeneracionals i multiculturals per combatre la solitud 

Publicacions Banc d’innovacions

SällBo, habitatges intergeneracionals i multiculturals per combatre la solitud 

Helsingborgshem

SallBo Canasta 2 1

Espai residencial multicultural i multigeneracional per combatre la soledat i promoure la cohesió social entre generacions i cultures. El projecte d’habitatge social i integració ofereix incentius i zones als residents per interaccionar socialment i fer-se companyia.

L’edifici SällBo, ideat per l’empresa municipal d’habitatge Helsinborgshem, està destinat a persones majors de 70 anys i menors de 25 anys. Així, pretén crear una nova manera de viure on les generacions es puguin trobar dins de la vida social del centre. Més enllà, també està pensat per agrupar cultures i afavorir la cohesió social: una part dels joves que hi viuen són refugiats arribats al país com a menors no acompanyats. L’objectiu primordial del projecte no és altre que trencar la solitud involuntària en què es troben aquests col·lectius, especialment la gent gran i els joves que inicien el seu procés d’integració en la societat d’acollida. 

Per accedir a un habitatge en aquest edifici, que està compost per 51 apartaments lloguer del qual oscil·la al voltant dels 400€, és obligatori –i signat per contracte– socialitzar amb altres persones residents com a mínim dues hores cada setmana. Els llogaters són seleccionats individualment a través d’entrevistes, prioritzant sempre la diversitat de perfils i orígens.

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.

Barnahus, servei d’atenció a infants víctimes d’abusos sexuals

Publicacions Banc d’innovacions

Barnahus, servei d’atenció a infants víctimes d’abusos sexuals

Govern de la Generalitat de Catalunya, Save The Children

TARRAGONA BARNAHUS

Unitat integrada pionera a Catalunya i Espanya, formada per un equip pluridisciplinari especialitzat, que té per objectiu evitar la revictimització d’infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals i proporcionar tota l’atenció necessària en un únic espai.

Barnahus és un projecte per ajudar infants i joves –de 0 a 18 anys– que han patit abusos sexuals i prevenir agressions a menors. Es posa la víctima d’abusos sexuals al centre, tot treballant en un sol espai tots els serveis d’atenció que necessita i minimitzant l’experiència traumàtica de reviure l’agressió. Així, s’evita que les víctimes hagin de passar per jutjats, comissaries, hospitals i serveis d’infància. És promogut per Save The Children i impulsat per cinc departaments del Govern de Catalunya, principalment pel de Drets Socials, però en coordinació amb els de Salut, Educació, Justícia i Interior. 

Barnahus té un aspecte acollidor i agradable perquè proporcioni seguretat, comoditat i confiança als infants i a les seves famílies. Hi ha sales separades per preservar la privacitat, cuina-menjador, despatxos i una sala d’exploració mèdica. L’equip psicosocial –format per psicòlegs i treballadors socials i amb una coordinadora– treballa a temps complet, les 24 hores del dia i cada dia de l’any, i ofereix també servei de traducció. 

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.

Mixed Living, residents que conviuen i col·laboren amb persones altament vulnerables

Publicacions Banc d’innovacions

Mixed Living, residents que conviuen i col·laboren amb persones altament vulnerables

Tussenvoorziening

Blocs de pisos d’habitatge social mixt on conviuen persones sense llar i persones vulnerables econòmicament, fet que és beneficiós per a tots dos grups. Facilita l’accés a l’habitatge en un temps més ràpid per a moltes persones alhora que les activitats comunitàries realitzades als edificis promouen la reinserció social i trenquen amb l’aïllament social i l’estigmatització de les persones sense llar.

WhatsApp Image 2023 05 26 at 11.13.55

El Mixed Living o habitatge mixt és una forma d’habitatge en què un 70% de les persones que hi resideixen tenen baixos ingressos i necessitat d’accedir a un habitatge social i el 30% restant són persones que es troben en situació de vulnerabilitat, generalment persones sense llar beneficiàries del programa Housing First. Totes dues parts han de complir les condicions de compromís i normes prèviament establertes, principalment de cura de l’entorn que comparteixen. Participar en aquest programa d’acompanyament social és avantatjós per les persones del primer grup, reduint-los el temps d’espera per accedir a un habitatge social. 

També és clarament favorable per a les persones sense llar –i no només, perquè el programa també va destinat a població amb manca de xarxa social o problemes psicològics–, a qui el contacte i la convivència amb altres residents els facilita la reinserció social. En aquest sentit, l’habitatge compartit possibilita la proximitat entre els dos grups amb espais de trobada comuns que faciliten que prenguin cafè, vegin un partit de futbol o cuidin del pati. El projecte compta amb la supervisió de professionals que visiten el bloc de pisos almenys un cop per setmana i s’encarreguen de valorar i gestionar el funcionament de la convivència.  

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.

Co-design, persones amb discapacitat intel·lectual co-dissenyen aplicacions mòbils

Publicacions Banc d’innovacions

Co-design, persones amb discapacitat intel·lectual co-dissenyen aplicacions mòbils

Grup ABD

SJOG

Conjunt d‘eines de co-disseny del servei irlandès Saint John of God Liffey (SJOG) que possibiliten que les persones amb discapacitat intel·lectual creïn aplicacions mòbils que fan servir en el seu dia a dia i milloren la seva qualitat de vida.

El programa Co-Design neix de diagnosticar un baix compromís de les persones amb discapacitat intel·lectual en la innovació digital, fet que les exclou i augmenta la bretxa digital. Així doncs, funciona de tal manera que les persones amb discapacitat intel·lectual estan implicades en totes les etapes, des de la diagnosi d’un problema fins que el producte final, que té per objectiu solventar-lo, està dissenyat. Així, a banda de proporcionar idees de projectes en un inici, se’ls consulta en totes les fases del procés i influencien les decisions dels dissenyadors.

S’han desenvolupat diverses aplicacions tecnològiques. Destaca l’exemple d’una aplicació mòbil que facilita a les persones amb discapacitat intel·lectual la compra diària d’alimentació. L’aplicació proveeix d’informació sobre el preu dels productes i també mostra imatges sobre la quantitat de diners que cal pagar. Així, els usuaris estan més confiats durant les seves interaccions amb els empleats.

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.