Projectes d’innovació

GAJ SALUT MENTAL, Global Acompanyament de Joves amb trastorns de salut mental

Projecte per a construir, experimentar i avaluar una metodologia innovadora d’Acompanyament Global als Joves (GAJ) de 16 a 29 anys amb trastorns mentals, que tingui en compte tant les seves necessitats socials i relacionals, com educatives, d’inserció laboral, de salut, culturals i de lleure, i que eviti la seva cronificació i redueixi les situacions d’aïllament i d’exclusió social.

GAJ és un projecte que creu en la importància de desenvolupar sistemes integrals d’atenció comunitària i domiciliària de qualitat, no només per a la gent gran, sinó també per a la població jove amb trastorns de salut mental. GAJ busca especialment, d’una banda, que els serveis arribin de manera proactiva als joves i en els seus entorns habituals, de manera que l’accés als serveis no depengui només de la seva iniciativa; i, de l’altra, que hi hagi una implicació activa i coordinada de tots els actors clau, com ara el sistema educatiu, el sistema sanitari, el de serveis socials, l’ocupacional i el de lleure juvenil.

El projecte GAJ espera aportar solucions als actuals problemes de l’atenció als joves amb trastorns mentals a tota Europa i a les seves conseqüències devastadores, atès que en aquesta franja d’edat es produeix una disminució de la qualitat assistencial, una menor adherència al tractament i, fins i tot, pèrdua de continuïtat assistencial. A més, el sistema actual no té un enfocament multidisciplinari i multinivell, amb greus mancances de coordinació de tots els actors clau.

L’objectiu final de GAJ és la reorientació de les polítiques actuals i els recursos existents, tant a Catalunya com en altres territoris europeus, per implementar un nou model d’intervenció per als joves amb trastorns de salut mental, basat en una metodologia contrastada i sostenible, i que haurà estat sotmesa a una avaluació independent.

Objectius:

  • Realitzar una revisió crítica de les intervencions de salut mental en els joves per comparar i contrastar les pràctiques actuals.
  • Dissenyar un model d’intervenció GAJ que respongui als objectius buscats.
  • Realitzar una prova pilot del model GAJ en 3 territoris de Catalunya.
  • Supervisar i avaluar el procés, controlar la qualitat i avaluar els resultats de la implementació del model GAJ, amb la intervenció dels propis joves, i dels seus cuidadors o familiars.
  • Avaluar la rendibilitat a curt i mitjà termini del model GAJ respecte a les actuacions actuals.
  • Definir l’estratègia de transferència de GAJ com una política pública a partir dels resultats de l’avaluació.

Resultats esperats:

    GAJ pretén millorar l’experiència assistencial dels joves amb trastorns de salut mental, empoderant-los, ajudant-los a recuperar els vincles amb la seva família i el seu entorn, i agilitzant el seu retorn a la comunitat i a la societat. Així mateix, espera millorar la seva qualitat de vida, la seva autonomia funcional per a les activitats quotidianes, la seva inserció social i laboral, i també ser un model més rendible i eficient que el sistema actual.

Col.laboren:

  • Departament de Salut, Departament d’Educació, Agència Catalana de la Joventut i Servei d’Ocupació de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Consell Comarcal del Bages i Consell Comarcal del Garraf

Partners:

Pin It on Pinterest

Comparteix