Projectes d’innovació

iSUPORT, caixa d’eines digitals per a persones sense llar

Projecte pilot de desenvolupament d’una estratègia d’inclusió digital per a les persones sense llar mitjançant diverses eines que responguin a les seves necessitats principals.

Aquesta estratègia inclou posar a disposició d’aquestes persones i dels/les professionals que les atenen un paquet d’eines tecnològiques de fàcil ús, accessibles des de telèfons mòbils o des d’ordinador, que contribueixin a resoldre les seves necessitats principals, tant bàsiques, com de salut i atenció social, com relacionals i comunitàries.

El projecte parteix de la constatació que avui a la ciutat de Barcelona cada vegada són més les persones sense llar que disposen de telèfon mòbil (75%), les quals alhora aprofiten les oportunitats d’accés gratuït a xarxes wi-fi, o bé accedeixen a equipaments públics amb ordinadors de lliure disposició.

iSuport realitza una identificació participativa amb persones sense llar de les principals necessitats a resoldre; la recerca, anàlisi, selecció i adaptació de solucions digitals ja existents en el mercat que puguin donar-hi una resposta satisfactòria; i el desenvolupament de noves eines o funcionalitats digitals per a aquelles necessitats en què calguin solucions noves o específiques.

Posteriorment es desenvolupen o adapten les eines seleccionades, i s’experimenten durant sis mesos amb un grup de 40 persones sense llar. Finalment se n’avaluen els resultats en vistes a oferir l’ús de les eines desenvolupades al conjunt del col.lectiu de persones sense llar.

Objectius:

Aprofitar el potencial que ofereix la tecnologia mòbil per reforçar els serveis i recursos existents per a la inclusió social de les persones sense llar, per mitjà d’una estratègia d’inclusió digital que inclogui posar a disposició d’aquestes persones i dels/les professionals que les atenen un paquet d’eines tecnològiques de fàcil ús que contribueixin a resoldre les seves necessitats principals, tant bàsiques, com de salut i atenció social, com relacionals i comunitàries.

Resultats esperats:

  • Capacitació digital de les persones sense llar
  • Contribució a la resolució d’algunes de les necessitats bàsiques de les persones sense llar relacionades amb l’alimentació, la seguretat i l’allotjament
  • Preservació de la documentació personal i administrativa de les persones sense llar (padró, contractes, títols, permís de residència, fotografies, cartes personals…)
  • Millora de l’atenció social i de salut de les persones sense llar
  • Increment de la participació de les persones sense llar en activitats relacionals i comunitàries

Partners:

Pin It on Pinterest

Comparteix