Projectes d’innovació

Predictiu SAD, eina predictiva per als Serveis públics d’Atenció Domiciliària

Eina predictiva a partir de l’anàlisi massiva de dades (Big data) aplicada al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de les Administracions Locals, que contribueix a millorar l’eficiència del servei per mitjà d’evidències i d’un millor coneixement de les persones a les quals s’adreça.

L’eina analitza dades de múltiples orígens amb models predictius per a cercar patrons que són massa complexos per identificar-los de manera manual, i permet identificar les situacions actuals i futures als quals el SAD haurà de donar resposta, amb total fiabilitat d’encert.

El projecte s’emmarca dins la tendència general a Europa d’introduir el coneixement Big data en el sector dels Serveis Socials, per conèixer millor l’evolució previsible de les necessitats socials i de l’estructura de vulnerabilitats de cada municipi o territori, amb la finalitat de millorar l’eficiència els Serveis Socials locals; realitzar una planificació que s’anticipi a les necessitats futures de la població atesa; permetre l’elaboració dels pressupostos públics per mitjà d’evidències; potenciar l’enfoc preventiu dels Serveis Socials, per reduir els factors de risc associats a les necessitats detectades; i avançar cap a la personalització dels Serveis Socials.

Aquesta eina predictiva del SAD replica les experiències d’èxit de sistema predictiu de l’àmbit comercial per a millorar l’oferta a les necessitats dels clients. Es tracta de conèixer en quina mesura l’oferta (SAD municipal) s’adeqüa a la població objectiu (usuaris actuals i usuaris potencials del SAD), que té unes necessitats que poden ser comunes per “segments de mercat” (perfils poblacionals) segons les característiques de cada territori o municipi.

Objectius:

  • Conèixer l’evolució previsible de les necessitats del SAD municipal (intensitat i freqüències), per poder millorar el servei, a partir d’una planificació que s’anticipi a les necessitats futures de la població atesa i que permeti l’elaboració dels pressupostos municipals de SAD per mitjà d’evidències sobre l’evolució de les necessitats a atendre.
  • Obtenir estratificacions de la població usuària del SAD municipal, per potenciar l’enfocament preventiu i avançar cap a la personalització del servei, amb la finalitat de reduir els factors de risc associats a les necessitats detectades, disminuir l’impacte en salut que representen els condicionants socials i aconseguir un servei el més adaptat possible a les diverses situacions individuals.
  • Aportar evidències que facilitin la planificació general del sistema de Serveis Socials.

Resultats esperats:

  • Increment de la qualitat dels Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD)
  • Temporalització de la permanència en domicili en bones condicions.
  • Disminució de l’atenció en urgències i emergències.
  • Disminució de la sol·licitud de visites mèdiques.
  • Increment de l’autonomia de les persones per a prendre les seves pròpies decisions.
  • Disminució de les malalties i de la polimedicació del cuidador familiar, en el cas que n’hi hagi.
  • Millora de l’accés a la cartera Serveis Socials per part del ciutadà.

Partners:

Pin It on Pinterest

Comparteix