Què fem

El nostre focus

Canvis sistèmics

Ciutats inclusives, entorns plenament accessibles, governança relacional, atenció de proximitat, desinstitucionalització, suports des de la comunitat, sistemes de vida independent, atenció integrada de serveis.

Ciutats plenament inclusives i accessibles

El futur és una societat amb serveis totalment universals i amb entorns dissenyats de manera plenament accessible. Garantint així que cap servei (socials, de salut, d’habitatge, d’ocupació, d’educació…) ni cap entorn (físic, comunicatiu…) segregui les persones per raons de vulnerabilitat, de discapacitat o factors d’exclusió social.

Experiències

Nova governança relacional

L’acció social necessita organitzacions que aprenguin a innovar en base al consens, a la participació i a la coproducció entre tots els agents. Els canvis sistèmics exigeixen una nova cultura organitzativa, pública i privada, en el disseny de les solucions i en la gestió de les respostes. Una nova governança relacional entre les Administracions, la societat civil i el mercat.

Experiències

Reforç de l’atenció de proximitat

L’enfortiment, l’ampliació i la millora dels serveis socials locals, primaris i de proximitat, com a porta d’accés al sistema, de coordinació de respostes i de referència permanent per als ciutadans, és la base sobre la qual construir un sistema de serveis socials més eficient i avançat.

Experiències

Desinstitucionalització i suports des de la comunitat

Innovar avui és transitar d’un model de serveis amb un gran pes de les residències i d’instal·lacions allunyades de la comunitat, a un sistema que inverteix principalment en suports humans, comunitaris i tecnològics que fan possible que les persones segueixin vivint a casa seva, al seu barri, en el seu entorn.

Experiències

Sistemes de vida independent

Actualment existeixen solucions que farien possible que tots els ciutadans, sense exclusions, puguin participar de forma activa en la societat i, alhora, conservar la seva dignitat, autonomia i independència tant en la pròpia llar com en l’entorn comunitari, veïnal i associatiu.

Experiències

Atenció integrada de serveis

Posar la persona al centre significa articular un sistema d’atenció integrada, amb una única porta d’accés al sistema, un sol professional de referencia, i dades compartides i interoperables entre totes les organitzacions, serveis i agents que intervenen en l’atenció a la persona: socials, educatius, de salut, d’habitatge, d’ocupació…

Experiències

Pin It on Pinterest