Privacy policy

Tractament de dades personals

De conformitat amb allò establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant, “RGPD“), així com en la normativa nacional aplicable si escau, s’informa que totes les dades personals que l’Usuari faciliti a través del lloc web isocial.cat o isocial.barcelona (d’ara endavant, el “Lloc web“) seran incorporades i tractades en el sistema de tractament de dades personals de la Fundació iSocial amb les finalitats que es descriuran a continuació.

L’emplenament de totes les dades sol·licitades, si escau, a través del Lloc web és necessari per aconseguir una prestació òptima dels serveis posats a la disposició de l’usuari. De no facilitar-se totes les dades requerides per la Fundació iSocial no es garanteix que la informació i serveis facilitats puguin prestar-se, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’usuari.

Informació bàsica sobre protecció de dades personals

Responsable del tractament

El Responsable del tractament de les dades recollides és:

Finalitats

Fundació iSocial, amb domicili al Carrer Lepant 151, 08013 Barcelona i amb correu electrònic de contacte isocial@isocial.cat.

Les dades personals facilitades a Fundació iSocial s’utilitzaran per:

  1. Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació formalitzada per la contractació de serveis a través d’aquest Lloc web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació i, una vegada finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.
  2. Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.
  3. Mantenir informat a l’usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de la Fundació iSocial. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’usuari retiri el seu consentiment. Si l’usuari no consent el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat, haurà de marcar la casella habilitada a aquest efecte en el Lloc web.
  4. Realitzar, mitjançant l’ús de cookies, anàlisis estadístiques del comportament del conjunt dels usuaris en el Lloc web, durant la seva navegació en el mateix.

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

Destinataris

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal, entre les quals poden estar les comunicacions a les autoritats competents o a tercers encarregats del tractament, perquè la Fundació iSocial, dugui a terme les finalitats previstes en aquesta política de privadesa. L’excepció al present punt seran les comunicacions que poden realitzar-se a les següents categories d’encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques i ofimàtica online, hosting, serveis SaaS com CRM/ERP, gestoria, comptabilitat, auditoria i advocats. La Fundació iSocial podrà transferir les dades de caràcter personal a encarregats situats a Estats Units d’Amèrica adherits al Privacy Shield, que compta amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea (Decisió d’execució (UE) 2016/1250 de la Comissió).

Exercici de drets

L’usuari podrà exercir els següents drets, prevists en el RGPD, en relació al tractament de les seves dades personals:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades.

Aquests drets podran ser exercits mitjançant una comunicació escrita dirigida a Fundació iSocial, C/ Lepant 151, 08013 Barcelona, o per e-mail a l’adreça isocial@isocial.cat. En tots dos casos l’usuari interessat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que ho identifiqui. La comunicació ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud. L’interessat tindrà dret a presentar reclamació davant l’autoritat de control.

Consentiment de l’usuari

L’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privadesa, atorgant, en el seu cas, el seu consentiment inequívoc i exprés a la Fundació iSocial, al tractament de les dades d’acord amb les finalitats aquí reflectides.

En el cas que l’usuari faciliti a Fundació iSocial dades personals de tercers, l’usuari declara que aquestes dades són veraces i que ha informat i ha sol·licitat el consentiment a aquests tercers, les dades dels quals ens facilita, que les seves dades personals seran tractades per Fundació iSocial en els mateixos termes que l’usuari ha estat informat i prestat el seu consentiment en la present política de privacitat.

L’usuari s’obliga a mantenir indemne a Fundació iSocial davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció a la que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari dels fets descrits en el paràgraf anterior.

Confidencialitat

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre la Fundació iSocial i els usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-se la Fundació iSocial a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si o aquella que aquestes acordin que tingui tal naturalesa. La visualització de dades a través d’Internet, no suposarà l’accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Canvis en la política de seguretat i de protecció de dades

La Fundació iSocial es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l’objecte d’adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació en el Lloc web de la Fundació iSocial.