iCalidad, eina tecnològica per la qualitat de vida de les persones amb TEA

Publicacions Banc d’innovacions

iCalidad, eina tecnològica per la qualitat de vida de les persones amb TEA

Red para la Calidad de Vida, Autismo España

Eina d’avaluació i suport per la millora de la qualitat de vida de les persones amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) i les seves famílies. Amb una metodologia innovadora, es valora els aspectes que més incideixen en la qualitat de vida d’una persona i es dissenyen plans individualitzats de suport adaptats a les necessitats, interessos i expectatives. 

aba therapy learner 2

iCalidad és, doncs, una eina tecnològica col·laborativa que correspon a un sistema d’avaluació de la qualitat de vida de les persones que tenen TEA. Neix fruit de la constatació que la valoració d’aquest trastorn és subjectiva i que sovint els instruments d’avaluació no s’adeqüen a la realitat de les persones que el pateixen, com apunten els avenços en coneixement, que constaten que el TEA es manifesta de manera molt específica en cada cas. 

És flexible i funciona de tal manera que la perspectiva de la persona amb TEA és integrada en el disseny del seu propi pla, com també són implicades les famílies i els professionals que millor la coneixen. Aquestes persones constitueixen l’equip d’avaluació i responen individualment a un qüestionari formulat per iCalidad. L’eina tecnològica sistematitza i compara, i també genera un informe de qualitat que integra les respostes de tots els membres de l’equip. És l’equip qui s’encarrega d’avaluar-lo conjuntament amb l’objectiu de dissenyar –consensuadament– un pla de suport personalitzat i òptim.  

Així, iCalidad permet a les persones amb TEA participar en la presa de decisions sobre la seva vida i assolir metes personals significatives. També possibilita a les famílies i als professionals de col·laborar i oferir el suport adequat a la persona que té el trastorn. Finalment, iCalidad permet a les organitzacions oferir suport de qualitat i donar resposta –adequada i innovadora– a les prioritats, interessos i necessitats de les persones amb TEA.

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials