La Fundació

Transparència

Consulta els estatuts, les memòries, els informes econòmics, i altra documentació bàsica d’iSocial.

La Fundació iSocial té la voluntat i el compromís d’oferir la màxima transparència sobre el seu funcionament i les seves actuacions. Així mateix, certifica que en aquest web hi consta tota la informació requerida per la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de manera comprensible, d’accés fàcil, gratuït i universal.

Estatuts de la Fundació (PDF)

Document de bases: Visió, Anàlisi, Missió, Principis, Valors… (PDF)

Composició del Patronat (PDF)

Pla de Voluntariat (PDF)

Política de protecció i de bon tracte a la infància i a l’adolescència (PDF)


Memòria d’Activitats i Econòmica de l’any 2018 (PDF)

Memòria d’Activitats i Econòmica de l’any 2019 (PDF)

Memòria d’Activitats i Econòmica de l’any 2020 (PDF)

Memòria d’Activitats i Econòmica de l’any 2021 (PDF)

Memòria d’Activitats i Econòmica de l’any 2022 (PDF)