Projectes d’innovació

WELCOME, tecnologies intel.ligents de suport a l’acollida i integració de persones immigrades i refugiades

Projecte de desenvolupament d’un assistent personal multilingüe que doni resposta a les necessitats d’acollida i d’integració de persones nouvingudes i refugiades procedents de països de l’àrea mediterrània i de l’orient mitjà, i que alhora ajudi les Administracions responsables i les ONG especialitzades en la presa de decisions i la gestió de les polítiques d’acollida.

WELCOME pretén oferir serveis personalitzats intel·ligents en les llengües d’origen d’aquestes persones en diversos territoris europeus que tenen fluxos migratoris molt intensos, un dels quals és Catalunya

Per pal·liar les dificultats existents en l’acollida i la integració de persones nouvingudes procedents de països de l’àrea mediterrània i de l’orient mitjà es necessiten tecnologies eficaces per donar un suport personalitzat, psicològica i socialment competent. L’objectiu general de WELCOME és desenvolupar serveis personalitzats intel·ligents que actuïn com a assistents personals, interaccionant amb els usuaris en un entorn de realitat real o augmentada, segons la configuració, així com entre si per intercanviar informació i negociar la millor estratègia d’assistència per a l’itinerari d’integració que necessita cada persona individual, i per a cada decisió que han de prendre les autoritats i les entitats especialitzades dels països receptors.

WELCOME facilitarà la comunicació amb els immigrants mitjançant agents de conversa i traducció automàtica, i proporcionarà a les administracions públiques una plataforma per a la implementació de polítiques d’inclusió en diferents dimensions del procés de recepció i integració: adquisició i lliurament d’informació, suport a la decisió, formació lingüística i professional i inclusió social.

Objectius:

Oferir una comunicació personalitzada a les persones immigrades de l’àrea mediterrània i de l’Orient Mitjà que faciliti els seus processos d’educació (incloent l’aprenentatge d’idiomes) i d’immersió cultural i social a les comunitats d’acollida.

WELCOME s’utilitzarà i innovarà en els següents cinc àmbits TIC:

 • La interacció entre agents i serveis orientats al suport a la presa de decisions de les persones nouvingudes
 • Les tecnologies de llenguatge parlat multilingüe
 • La representació del coneixement, adquisició i interpretació
 • L’educació personalitzada i la inclusió social mitjançant tecnologies inclusives
 • Les estratègies de suport a la presa de decisions

Resultats esperats:

 • Proporcionar la primera solució multilingüe personalitzada per a la recepció personalitzada i la integració de persones immigrades a Europa.
 • Millorar de manera considerable la qualitat de la recepció i la integració de les persones immigrades a través de canviar les percepcions culturals de la migració i els seus beneficis i disminuir els costos financers.
 • Facilitar que les Administracions disposin d’instruments de suport a la decisió.
 • Assegurar un procés de co-disseny que incorpori els requisits dels diversos agents en el procés de desenvolupament de l’instrument.
 • Oferir tecnologies avançades per a aspectes específics de la interacció persona-màquina millorada, que es podran integrar a altres solucions comercials.
 • Obrir una nova dimensió en l’ús de tecnologies VR / AR mitjançant la utilització de les seves capacitats i la integració de la informació que envolta el context migratori al marc de desenvolupament.
 • Innovar en el mercat de les tecnologies educatives mitjançant l’ús d’instructors personalitzats vinculats a entorns immersius.

Partners:

Amb el suport de:

Pin It on Pinterest

Comparteix