Prevenció de la institucionalització infantil

Coneixement Projectes de recerca

Prevenció de la institucionalització infantil

Disseny per a UNICEF-Espanya d’un sistema públic de detecció comunitària i intervenció precoç en infància en risc

(2022)

Col·laborem amb KSNET (Knowledge Sharing Network) i el suport de l’entitat membre d’iSocial Fundació Resilis-Plataforma Educativa, a elaborar aquest model per a UNICEF-Espanya amb la participació de 10 ajuntaments de C.Madrid, C.Valenciana i C.Castella-La Manxa. El projecte “Prevención comunitaria y participación con niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección” busca modernitzar els serveis socials en l’àmbit de la infància en risc, des d’una perspectiva basada en un marc de drets, una intervenció i uns suports centrats en cada persona, i la promoció d’un enfocament comunitari i preventiu. Amb KSNET, la Fundació iSocial desenvolupem diverses fases de la investigació, mapa de recursos i identificació de bones pràctiques que permetin desenvolupar un model preventiu de detecció comunitària i d’intervenció precoç en casos infantils de situacions de risc. La tasca d’iSocial se centra en la identificació, la selecció i l’anàlisi de bones pràctiques locals i internacionals que puguin inspirar i orientar aquest nou model.

Nombrosos estudis han posat de manifest que la institucionalització dels infants i dels adolescents pot tenir greus conseqüències en el seu desenvolupament, la seva inclusió social i la seva salut mental. Per això, juntament amb les actuacions de millora del sistema de protecció a la infància en risc, els experts coincideixen que s’han d’articular mecanismes que previnguin i detectin eficaçment i de manera precoç les situacions de risc. Aquests mecanismes han d’anar acompanyats de mesures preventives per garantir un entorn inclusiu i de seguretat afectiva que possibiliti un desenvolupament satisfactori dels infants i adolescents. En aquest objectiu, les Administracions locals, com a institucions més properes als infants i adolescents, són les que es troben en una millor posició per implementar amb èxit aquest tipus de mesures.

Socis

Fundació iSocial

Col.labora

Fundació Resilis

Lidera

Projectes de recerca

Guia FICE web Transformacio digital min

Guia per a la Transformació Digital. Una Visió des del Sector Social de la Infància

La Fundació iSocial ha elaborat per a FICE Spain un informe sobre l’estat de la innovació en l’àmbit de la intervenció social i un recull de bones pràctiques per a la transformació digital
Transformació digital de les ABSS

Transformació digital dels Serveis Socials Bàsics

Tesi doctoral sobre el repte de la transformació digital de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials de Catalunya.
ResiCOVID-19

ResiCOVID-19

Avaluació de l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 en l’àmbit residencial de Catalunya i propostes de millora del model assistencial.
INSESS-COVID19

INSESS-COVID19

Estudi prospectiu sobre l’impacte de la Covid-19 en els Serveis Socials dels ajuntaments i consells comarcals de Catalunya.